Shemhamforash Lyrics


ringtone left Send "Shemhamforash" Ringtone to your Cell phone right

Abaddon
Ahriman
Asmodeus
Azazel
Balaam
Baphomet
Beelzebub
Behemoth
Cimerles
Dragon
Emma-O
Haborym
Nihasa
Belial
Pan
Shemhamforash!
Shemhamforash!
Why you preach the names of lie?
Names of death, names of weak
I dethrone gods that died
Gods of slaves, gods of meek
Amen
Ishtar
Lilith
Mammon
Lucifer
Melek Taus
Mictian
Midgard
Shemhamforash!
Shemhamforash!
Evoke the names
The ancien names
Names of power, names of glory
King of slaves, camel herds
Stay in Hell, your own Hell
Don't mess with us, with our lives
Let's free ourselves from evil spell
Amen
Satan
Samael
Leviathan
Sehmet
Yaotzin
Shaitan
Shiva
T'an-Mo
Tchort
Thamuz
Supay
Typhoon
Seth
Yan-Io-Wang
Shemhamforash!
Shemhamforash!
[?ãáá''' ''à'''': Shemhamforash]
...
‡'ç'' âë ''ç'â''èì ''''' '''?
ˆ'''' á''àâ', ''''' á'''ëå
Ÿ á''à''î á âà'''' ã''àè'å '''''
?'''' à'''', ''''' ''''é'ëå
€'''ì
...
‚''''â' ' ''''''
„à''''' ''''''
ˆ''''' '''áâ', '''''' á'''ë
–'à' à'''', '''''é''' ''à''î'''
Žáâ''''â'áì ' €'ã, á'''' á''áâ'''''' €'ã
?' ''è''â' ''', '' '''è''''â'áì ' ''èã ''''ì
Žá'''''''áï '' 'â ''''' ''''ïâ'ï
€'''ì
...

Shemhamforash Lyrics received 8 out of 10 based on 9 ratings. Please rate:


Other Shemhamforash album lyrics